Website Banner   
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต  กลิ่นงาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รองประธานที่ประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ คนที่ ๑
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์เกษม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รองประธานที่ประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ คนที่ ๒
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเดช นิลพันธุ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รองประธานที่ประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ คนที่ ๓
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
รองประธานที่ประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ คนที่ ๔
   
 
ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
รองประธานที่ประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ คนที่ ๕
        รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รองประธานที่ประชุมอธิการบดี
            มหาวิทยาลัยราชภัฏ คนที่ ๖
   
อาจารย์ชาญชัย  สุวรรณวัฒน์
เลขานุการที่ประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อาจารย์สะอาด  เข็มสีดา
ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

   
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผู้ประสานงานที่ประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  บุญส่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผู้ประสานงานที่ประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

   
ผศ.ดร.เกศินี  ประทุมสุวรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ผู้ประสานงานที่ประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รองศาสตราจารย์พิษณุ  พูนเพชรพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู้ประสานงานที่ประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
   
อาจารย์พรทิพย์  ไกรถาวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ผู้ประสานงานที่ประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อาจารย์จินตนา  ปวีณอภิชาต
ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
   
นางสาวภัชณีภรณ์  นิรัญราช
หัวหน้าสำนักงานที่ประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นางสาวสุรีพร  หนูฟุ่น
สำนักงานที่ประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

Current Pageid = 4