Website Banner


การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ ๗(๘๕)/๒๕๕๓
และการแสดงมุทิตาจิต แด่อธิการบดีที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๓
 วันพุธที่  ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร
 
 
 
     

Current Pageid = 41