Website Banner


การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ ๑(๘๘)/๒๕๕๔
 วันเสาร์ที่  ๑๕ มกราคม ๒๕๕๔
ณ ห้องราชาวดี อาคารศรีพิบูล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จังหวัดพิษณุโลก
 
     
     

Current Pageid = 49