Website Banner   
ขอบเขตการทำงาน 
          ประธานที่ประชุมฯ มีหน้าที่ ควบคุมดูแลการประชุม และดำเนินการประชุม
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
                เลขานุการที่ประชุม มีหน้าที่ ดำเนินงานทางด้านธุรการให้แก่คณะกรรมการ
                บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามมาตรา ๔๗ แห่ง พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
                  
วิธีการดำเนินงานของคณะกรรมการ
                ๑. การจัดให้มีการศึกษาแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด
                ๒. การทำข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยในความร่วมมือทางวิชาการ ประสานการใช้บุคลากร ทรัพยากร และความชำนาญร่วมกัน เพื่อปฏิบัติตามภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยปกติให้เป็นไปตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ เว้นแต่กรณีที่จะขอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดให้มี
การทำข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัย จะต้องให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
                ๓. การเสนอนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ต่อสภามหาวิทยาลัย ให้คณะกรรมการดำเนินการเสนอนโยบายและแนวทางต่อสภามหาวิทยาลัย
แต่ละแห่ง ตามมาตรา ๔๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
                ๔. การใด ๆ ที่เกี่ยวกับการประสานงานและระดมสรรพกำลังระหว่างมหาวิทยาลัย
ให้คณะกรรมการดำเนินการได้เท่าที่ไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
 
 

Current Pageid = 5