Website Banner


 - ประกาศแต่งตั้งคณะทำงาน สำนักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภั    Download
 
 - ประกาศแต่งตั้ง เลขานุการที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภั                    Download
 
 -  การปรับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา      Download
 
 -  เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา                                                              Download
 
 -  มาตรฐานภาระงานของผู้ดำรง ผศ. รศ. ศ.                                                    Download
 
 -  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา                                                         Download
 
 -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา                        Download
 
 -  แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ             Download
 
 -  Minutea of the First Joint Working Group Meeting between Thai and Israel         Download
 
 -  เอกสารประการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาระบบการเงินอุดมศึกษา
File-1          File-2
   

Current Pageid = 51