Website Banner
                                                 การปรระชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏครั้งที่๔(๙๑)/๒๕๕๔
                                               วันเสาร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔
                                                      อาคารรัชมังคลาภิเษก ๒ ชั้น๕ กระทรวงศึกษาธิการ
       
       
       
       
       
Black

สำนักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อาคารรัชมังคลาภิเษก2 ชั้น5-6 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์10300
เบอร์โทรศัพท์ 02-2801902,02-2810528,02-2801345,0870350054 โทรสาร 02-2801902
Current Pageid = 74