Website Banner
                                               การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏครั้งที่ ๖(๙๓)/๒๕๕๔
                                                               วันเสาร์ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔
                                                     ณ อาคารรัชมังคลาภิเษก ๒ ชั้น ๕ กระทรวงศึกษาธิการ
       
       
   

                                                                                                                                                            Blackสำนักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น5-6 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10300
โทรศัพท์ 02-2801902,02-2810528,02-2801345,087-0350054 โทรสาร 02-2801902
Current Pageid = 76