Website Banner
                                                          การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏครั้งที่๙(๙๖)/๒๕๕๔
                                                                       วาระพิเศษ การเตรียมการเดินทาง ดูงาน ประชาคมอาเซียน สาย ๑
                                                                                  วันศุกร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔
                                                                              ณ อาคารรัชมังคลาภิเษก ๒ ชั้น ๕ กระทรวงศึกษาธิการ
       
       
       
       
   
                                                                                                                                                               Black

สำนักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อาคารรัชมังคลาภิเษก2ชั้น5-6 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10300
โทรศัพท์ 02-2801902,02-2810528,02-2801345,087-0350054 โทรสาร 02-2801902
Current Pageid = 77